PALO-OSASTO

Rakennusmääräysten mukaan rakennus tulee jakaa palo-osastoihin. Esimerkiksi kerrostalossa jokainen asunto muodostaa oman palo-osastonsa. Osastoinnin tarkoituksena on estää palon ja haitallisten savukaasujen leviäminen palo-osastosta toiseen sekä turvata henkilöturvallisuus, rakennuksesta poistuminen, rajoittaa omaisuusvahinkoja, suojata naapuria sekä helpottaa pelastus- ja sammutustoimia. Määräykset esittävät kolme eri osastointilajia: kerrososastointi, käyttötapaosastointi sekä pinta-alaosastointi.

Kaikki määräykset pohjautuvat rakentamismääräyskokoelman osaan E1.

PALOLUOKAT

Palo-osastolle määritellään paloluokka esim. EI60. Paloluokka kertoo kuinka kauan tilan pitää kestää paloa. REI 60 -luokitus kertoo, että rakenne kestää paloa tunnin ajan kantavuuden, tiiviyden ja eristävyyden osalta. Eristävyyden määrityksessä vastakkaisen puolen lämpötila saa nousta korkeintaan 140 astetta.

I = ERISTÄVYYS

Aika, joka kuluu rakennusosan kylmällä puolella lämpötilan nousuun (yleensä 140 ⁰C).

E = TIIVIYS

Aika, jonka rakennusosan tiiviys liekkejä tai kuumia kaasuja vastaan säilyy palotilanteessa.

R = KANTAVUUS

Aika, jonka rakenne kestää sortumatta palotilanteessa.

Palokatko

Osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja hormit sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit edellyttäen, ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta.

Palokatkon tehtävä on tiivistää osastoivan rakennusosan läpi kulkevien putkien, kaapeleiden, ym. Edellyttämät läpiviennit, niin ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta. (RakMk Osa E1)

Palokatko estää liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämisen läpivientien kautta rakenteelle määrätyn palonkestoajan, turvaten poistumista ja estäen vahinkojen leviämistä.

Palokatkojen suunnittelu

Palokatkojen oikea aikaisen suunnittelun ansiosta voidaan optimoida läpivientiaukkojen koko juuri sopivaksi käytettävälle palokatkomenetelmälle. Näin säästetään palokatkokustannuksissa. Hyvässä palokatkosuunnitelmassa otetaan huomioon koko palokatkon elinkaari (muutokset, lisäykset, ym.) Suunnittelemme palokatkot täyttämään kyseisen sovelluksen vaatimukset.

Palokatkojen asennus

Palokatkoasentajalta vaaditaan käytettäville palokatkomateriaaleille koulutusta. Koulutetut palokatkoasentajamme suorittaa palokatkoasennuksia ETA-hyväksytyillä tuotteille ja menetelmillä.

Palokatkojen asennus

Modulaariset läpivientitiivisteet

Väliaikaiset palokatkot

Palokatkojen valvonta ja kunnossapito

Tiedätkö missä ja millaisessa kunnossa kiinteistönne palokatkot ovat?

Finanssialan keskusliiton suojeluohjeessa VAKES 1/2005 sähköpalojen torjunta kohdassa 4.4.1 kaapeliläpiviennit on määritelty on määritelty kunnossapidon osalta seuraavaa:

” Yritysten tulee luoda käytäntö kaapeliläpivientien kunnossa pitämiseksi ja tiivistämiseksi. Läpivientien tiivistämisestä on myös määriteltävä vastuu yrityksessä. Tämä voidaan järjestää esimerkiksi valitsemalla tietyt kaapeliläpivienti menetelmä, joita oma organisaatio käyttää tai tilaamalla kaapeliläpiviennin tiivistystyö ulkopuoliselta toimittajalta”.

Oikein tehdyillä ja kunnossa olevilla palokatkoilla turvataan vahingon sattuessa turvallinen poistuminen viereisten tilojen kautta, rajataan aineellisia vahinkoja pelkästään kyseiseen palo-osastoon ja annetaan pelastajille peliaikaa sekä lisätään heidän työturvallisuutta.

Palokatkokartoitukset

Palokatkoasennukset

Palokatkojen korjaukset

Palokatkojen kunnossapitosopimukset

YLÖS